بازوی بارگیری


LOADING ARM

  • مدل :

کاربرد
  • برای بارگیری و تخلیه مخازن ریلی و جاده ای در سخت ترین شرایط کار در نظر گرفته شده است

مشخصات
  • با دوام و مقاومت بیشتر
  • نیاز به فضای کوچک
  • بالاترین درجه ایمنی
  • نیاز به نگهداری کمتر
  • قدرت مانور بسیار بالا