درصدسنج


ROTOR GAGE

  • مدل : W.PD.012

کاربرد
  • اندازه گیری میزان مایع در مخازن سیار و ثابت