شیر پر کن و تخلیه


FILLER AND VENT VALVES

  • مدل : W.PV.050 / W.PV.051 / W.PV.052

کاربرد
  • شیر پرکن مخازن کوچک و شیر تخلیه مایع و هوا
  • پرکن و مایع کش مخازن بالک
  • شیر پرکن مخازن 1000 و 1500 گالنی

مشخصات
  • بدنه برنجی
  • هر دو فنر استیل (دریچه پائینی و سوپاپ قطع کن)
  • سایز "NPTF 1 1/4